Posted by: bangkachai | มีนาคม 18, 2008

แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ ๒๕๔๕

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน(ฉบับที่ ๔) พ.ศ ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
                ข้อ ๑ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษา แนะนำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ ในการให้บริการ สาธารณะ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


                (๑) ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสาน และบรูณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น และวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
                (๓) ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                (๔) กำหนดแนวทางและจัดทำมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
                (๕) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                (๖) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการบริหารสาธารณะและการศึกษาในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                (๗) กำหนดแนวทาง วางระบบ และสร้างตัวชี้วัดเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
                (๘) ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                (๙) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                (๑๐) พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม
                (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
                ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
                (๑) สำนักงานเลขานุการกรม
                (๒) กองการเจ้าหน้าที่
                (๓) กองคลัง
                (๔) กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
                (๕) กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
                (๖) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น
                (๗) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
                (๘) สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
                (๙) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
                 (๑๐) สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
               ข้อ ๓ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยมีดังนี้
               (๑) สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
               (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
               (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและการจัดทำงบประมาณของกรม
               (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม
               (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติงานของกรม
               (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
               (๒) กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่
               (ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม
               (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
รับมอบหมาย
               (๓) กองคลัง มีอำนาจหน้าที่
               (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม
               (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้
รับมอบหมาย

(๔) กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ 
                       (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น รวมทั้งการให้คำปรึกษา วินิจฉัยและตีความข้อกฎหมาย 
                       (ข) จัดทำและปรับปรุงกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์อันเกี่ยวกับการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       (ง) ปฎิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมองหมาย 
                (๕) กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ 
                       (ก) วางระบบการตรวจสอบ ระบบการเงิน การบัญชี และการพัสดุของท้องถิ่น 
                       (ข) ตรวจสอบ วิเคราห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชี การเงินและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       (ค) ติดตามผลการดำเนินงานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นมีการทุจริตหรือผิดปกติเกี่ยวกับการเงิน 
                       (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ 
รับมอบหมาย 
              (๖) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ 
                    (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์และเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานท้องถิ่น 
                    (ข) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม 
                    (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
              (๗) สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ 
                     (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนข้าราชการ และลูกจ้าง ของกรมยกเว้นการพัฒนาข้าราชการ ระดับสูง และหลักสูตรทั่วไป 
                     (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
             (๘) สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ 
                    (ก) พัฒนาระบบงบประมาณ ระบบบัญชี การจัดเก็บรายได้ และเงินกองทุนต่างๆของท้องถิ่น 
                    (ข) ส่งเสริม สนับสนุน และประสารการดำเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ของท้องถิ่น 
                    (ค) จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
                    (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
             (๙) สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ 
                   (ก) พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล การกำหนดแนวทาง จัดทำและปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
                   (ข) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรการกลางพนักงานส่วนตำบล 
                   (ค) ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
                   (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   (จ) ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
                   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
            (๑๐) สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ 
                    (ก) พัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    (ข) ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ ประสาน และบรูณาการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
                    (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และประสารการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                    (ง) ศึกษา วิจัย จัดทำ และพัฒนา มาตรฐานการบริการสาธารณะและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
                    (จ) ดำเนินการวางระบบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด 
                    (ฉ) ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานแะตรวจสอบการะดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                    (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๔๕ 
วันมูหะมัดเนอร์ มะทา         
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: